Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady a podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

 

Úvodní ustanovení

 

 1. Správcem osobních údajů v souvislosti s provozováním eshopu Vinařství Mokruša (provozován na adrese eshop.mokrusa.cz) podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petr Mokruša se sídlem Hasičská 807, 696 11 Mutěnice,

 

identifikační číslo: 745 35 862 (dále jen: „správce“).

 

 1. Kontaktní údaje správce jsou Jméno a příjmení: Ing. Petr Mokruša adresa: Hasičská 807, 696 11 Mutěnice email: mokrusa@gmail.com

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 1. Správce při zpracování osobních údajů dbá na to, aby byly ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem. Osobní údaje zpracovává s účelovým omezením s ohledem na minimalizaci údajů, jejích přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost (čl. 5 GDPR).

 

 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, zákonných povinností správce a v případě Vašeho souhlasu také pro marketingové účely.

 

III.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 • plnění zákonné povinnosti, která se na správce vztahuje. Například vaše datum narození vyžadujeme pro ověření vašeho věku s ohledem na zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. (čl. 6 odst. 1 písm c) GDPR)

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 

 

1

 

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, telefonní kontakt, emailová adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 

IV.

 

Doba uchovávání údajů

 

 1. Správce uchovává osobní údaje

 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Tato doba je nezbytná pro plnění zákonné povinnosti správce, zejména doby archivace dokladů pro účely

DPH

 

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

 

Příjemci osobních údajů

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby v nezbytném rozsahu

 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 

 • zajišťující služby    provozování    e-shopu     a    další    služby    v souvislosti

 

s provozováním e-shopu,

 

 • zajišťující marketingové, účetní, právní a jiné služby.

 

 1. Příjemcem osobních údajů mohou být také orgány státní správy při plnění jejich úkolů.

 

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb nebo cloudových služeb.

 

VI.

 

Vaše práva

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

 

2

 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 1. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů získaných před odvoláním souhlasu, stejně jako údajů, které je správce povinen uchovávat na základě zákonné povinnost.

 

 1. Máte právo vyžádat si kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek.

 

 

 

 

 

VII.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

 1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení prostřednictvím personalizovaného přístupu chráněného heslem v případě elektronických dat.

 

 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

Použití souborů cookie a analýza přístupů na webové stránky

 

 1. Zásady používání souborů cookie a analýzy jsou v samostatném dokumentu přístupném na následující adrese: https://www.shoptet.cz/jak-pouzivame-cookies/

 

 

 

IX.

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19. 5. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Zpět do obchodu